فهرست رشته ها و گرایش های گروه آموزشی مهندسی علوم و صنایع غذایی
ردیفنام رشته و گرایش(FA)کاردانیکارشناسیکارشناسی ارشددکتریدکتری تخصصیفوق تخصص
۱ تکنولوژی مواد غذایی - - - - - - - - - -
۲ علمی کاربردی شیر و فراورده های لبنی - - - - - - - - - -
۳ علمی کاربردی گوشت و فراورده های گوشتی - - - - - - - - - -
۴ علوم و صنایع غذایی-تکنولوژی مواد غذایی - - - - - - - -
۵ علوم و صنایع غذایی-علوم و صنایع غذایی - - - - - - - -
۶ علوم و صنایع غذایی-میکروبیولوژی مواد غذایی - - - - - - - - - -
۷ علوم و صنایع غذایی-کنترل کیفی - - - - - - - - - -
۸ علوم و مهندسی صنایع غذایی - - - - - - - -
۹ مهندسی علوم و صنایع غذایی - - - - - - - - - -
۱۰ مهندسی مواد و طراحی صنایع غذایی - - - - - - - -
۱۱ مهندسی کشاورزی- علوم و صنایع غذایی - - - - - -