فهرست رشته ها و گرایش های گروه آموزشی حقوق
ردیفنام رشته و گرایش(FA)کاردانیکارشناسیکارشناسی ارشددکتریدکتری تخصصیفوق تخصص
۱ حقوق - - - - - - - - - -
۲ حقوق اسناد و قراردادهای تجاری - - - - - - - - - -
۳ حقوق اقتصادی - - - - - - - - - -
۴ حقوق خصوصی - - - - - - - - - -
۵ حقوق قضایی - - - - - - - - - -
۶ حقوق مالی اقتصادی - - - - - - - - - -
۷ فقه و حقوق جزاء - - - - - - - - - -
۸ فقه و حقوق خصوصی - - - - - - - - - -
۹ معارف اسلامی حقوق خانواده - - - - - - - - - -