فهرست رشته ها و گرایش های گروه آموزشی روانشناسی و علوم تربیتی
ردیفنام رشته و گرایش(FA)کاردانیکارشناسیکارشناسی ارشددکتریدکتری تخصصیفوق تخصص
۱ آموزش ابتدايي (کارشناسی ناپیوسته) - - - - - - - - - -
۲ آموزش ابتدايي(مقطع کاردانی ناپیوسته) - - - - - - - - - -
۳ روانشناسي - - - - - - - - - -