فهرست رشته ها و گرایش های گروه آموزشی شیمی
ردیفنام رشته و گرایش(FA)کاردانیکارشناسیکارشناسی ارشددکتریدکتری تخصصیفوق تخصص
۱ دکتری شیمی-شیمی آلی - - - - - - - - - -
۲ شیمی پلیمر - - - - - - - - - -
۳ شیمی دارویی - - - - - - - - - -
۴ کارشناسی ارشد شیمی آلی - - - - - - - - - -
۵ کارشناسی شیمی دارویی - - - - - - - - - -
۶ کارشناسی شیمی فناوری اطلاعات - - - - - - - - - -